Ciprus, a szépség és a szerelem szigete - Kirándulással a törökök lakta Észak-Ciprusra


Larnaca
Utazás áttekintő:

Ország:   Ciprus
Város:   Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos

Ellátás:   félpanzió
Szálláshely:   3*
Utazás:   repülővel
Típus:   körutazás
Indulás helye:   Budapest


Kapcsolódó anyagok:

Időpontok és árak

Indulás
Időtartam
Ár  
Teljes ár  

Ft / főFt / fő


Ha tetszik az utazás telefonáljon most!

Központi ügyfélszolgálati telefonjaink az utazási irodákhoz: 06 40 180 270, 06 1 881 7400
- vagy hívhatja az irodáinkat közvetlenül az
ITT található számokon!

Ha további információra van szüksége
- írja meg kérdését vagy
- küldjön on-line foglalást érdeklődése nyomatékosítására!

Részletes programleírásA Földközi-tenger harmadik leg­na­gyobb szigete kiváló adott­sá­gokkal várja a turis­tákat: barát­sá­gos emberek, finom ételek, jó köz­biz­tonság és nagyon kellemes éghajlat. A szep­tem­beri és októberi nappali csúcs­hő­mér­sék­letek 25-30 °C körül várha­tóak, a tengervíz hőmér­sék­lete pedig még októ­berben is ál­ta­lá­ban eléri a 24 °C-ot. A három kontinens (Európa, Ázsia, Afrika) talál­ko­zá­sánál fekvő sziget ókori és kö­zép­ko­ri emlé­keinek szokatlan gaz­dagsága, az elbű­völő hegyi falvak a kul­tu­rá­lis köru­ta­zások kedve­lő­inek is első­rangú látni­va­lókkal szol­gálnak. Az idegen­for­galom fellen­dülése elle­nére Ciprus ma is őrzi ere­deti báját, szép­ségét. Sokan mondják: nem véletlen, hogy Aphrodité, a szépség és szerelem isten­nője a sziget part­jainál szüle­tett a tenger habjaiból.

1. nap: Limassol

A délutáni órákban elutazás Ferihegyről Larnacára, Ciprus nemzet­közi repü­lő­te­rére, transzfer a limassoli szállo­dába (7 éj). 
Limassol városa Ciprus déli részén, a Földközi-tenger partján talál­ható. Központi fekvése révén az ország külön­böző része­ibe induló kirán­du­lások ideális kiindulópontja.

2. nap: Nicosia, Lefkara

Egész napos kirándulás Nicosiába, Európa utolsó ketté­osztott főváro­sába. Vá­ros­né­zés: velencei város­falak, Famagusta-kapu, Érseki Palota, Szt. János-ka­ted­rá­lis, Ciprus Múzeum (az ország leg­je­len­tő­sebb múze­uma – régé­szeti kincsek a bronz­kortól a görög és a római korig) stb. 
Ezt követően átruc­canás a törökök lakta Észak-Nicosiába (útlevél vagy új típusú személyi igazolvány szük­séges). Is­mer­ke­dés az óvárossal, lá­to­ga­tás az impo­záns Selimiye-mecsetben, az egykori Szent Zsófia-szé­kes­egy­házban, vala­mint a Büyük Han nevű XVI. századi kara­ván­sze­rájban. Kora délután vissza­térünk Dél-Nicosiába, sza­bad­idő a Laiki Yitonia negyedben. A festői stílusban resta­urált házak az árusokkal, kézműves üzle­tekkel, étter­mekkel az évszá­za­dokkal ezelőtti Nicosiába vezetik a láto­gatókat. 
Délután vissza­uta­zás Limassolba, útközben pihenő Lefkara faluban, „Ciprus Szent­end­ré­jében”. A han­gu­la­tos hegyi falu lakói évszá­zadok óta foglal­koznak hím­zés­sel, a hagyo­mány szerint Leonardo da Vinci 1481-ben itt vásárolt oltár­te­rítőt a Milánói dóm számára.

3. nap: Limassol

Pihenés, illetve lehe­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnkkel egy sétára Limassol központjában.

4. nap: Kurion, Aphrodité szülőhelye, Paphos, Yeroskipou

Egész napos kirándulás Limassoltól nyugatra. Elő­ször a több mint 3000 éves ókori város, Kurion marad­vá­nyait láto­gatjuk meg, mely Ciprus leglátvá­nyo­sabb ókori emléke (gyönyörű fekvésű színház). Útban Paphos felé pihenő annál a roman­tikus hangu­latú part­sza­kasznál, ahol a legenda szerint Aphrodité, a szépség és szerelem isten­nője kikelt a habokból. 
Vá­ros­né­zés Paphos-ban (UNESCO vi­lág­örök­ség): király­sírok a Krisztus előtti III. századból, Szt. Pál oszlop, ásatási terület a világ­hírű moza­ikok­kal. Szabad­idő a régi kikötőben, lehe­tő­ség a kikötői erőd meglá­to­ga­tására. (Paphos 2017-ben büszkén viseli az „Európa Kultu­rális fővá­rosa” címet.) 
Visszaútban Limassolba meg­néz­zük Yeroskipou-ban az ötku­polás, ezer­éves Ayia Paraskevi-temp­lomot (gyönyörű freskók).

5. nap: Troodos-hegység (Lania, Kikko-kolostor, Makarios Mauzóleum, Kakopetria)

Egész napos kirándulás a Troodos-hegységbe, melynek leg­ma­ga­sabb csúcsa (az Olympos) közel 2000 méter magas. Délelőtt séta egy elbű­völő faluban, Laniában, majd Ciprus leghí­re­sebb kolos­torát, a Kikko-kolostort nézzük meg (az orto­dox világ        

egyik leggaz­dagabb kolos­tora). A köze­lében, egy hegy­tetőn talál­ható Makarios érsek mauzó­leuma (szép pano­ráma). Délután séta egy tipikus ciprusi hegyi faluban, Kakopetriában, a tele­pülés szélén álló XI. századi Ayios Nikolaos temp­lom értékes freskó­inak meg­te­kin­té­se (UNESCO vi­lág­örök­ség).

6. nap: Limassol

Szabadidő, pihenés.

7. nap: Észak-Ciprus (Famagusta, Bellapais, Kyrenia, Szt. Hilarion vára)

Szabad program Limassolban.
Fakultatív program: Észak-Ciprus
Egész napos ba­ran­go­lás Ciprus északi harma­dán, amely 1974 óta török megszál­lás alatt áll. A nap kezde­te­ként is­mer­ke­dés Famagustával, Othello váro­sával: hatalmas velencei város­falak, Othello-torony, a gótikus francia ka­ted­rá­lisokra emlé­kez­tető Lala Mustafa Pasa-mecset – az egy­kori Szt. Miklós-ka­ted­rá­lis. E különös hangu­latú városban sétálva úgy tűnik, mintha megállt volna az idő.
To­vább­uta­zás a Pentadaktilosz-hegységen keresztül Bellapaisba. E falucska egy gyönyörű fekvésű hegy­ol­dalban talál­ható. Láto­gatás az egykori premontrei-kolostor félig romosan is pompás gótikus épü­let­együt­tesében. A kö­vet­ke­ző állo­má­sunk Kyrenia, amely városka bűbájos kikö­tője és a kikötő mellett álló erőd sokáig emlé­ke­zetes marad az odau­tazók számára. A tekin­télyt paran­csoló erődben egy érdekes hajó­roncs múzeum is talál­ható.
Az észak-ciprusi kirán­dulás befe­je­zé­se­képpen autó­busszal felme­gyünk 700 méteres magas­ságba, az északi tenger­part fölé maga­sodó, léleg­zet­el­ál­lító fekvésű Szt. Hilarion várába. Az egykori királyi várból káp­rá­za­tos pano­ráma nyílik a part­vi­dékre és Kyrenia városára. 
A fakultatív program ára: 22.700 Ft, mely tartal­mazza a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat is: Bellapais-apátság, Kyrenia erődje, Szent Hilarion vára (ga­ran­tált indulás).
Figyelem: Az észak-ciprusi prog­ramhoz érvényes útlevél vagy új típusú személyi igazol­vány szükséges.

8. nap: Kiti, Larnaca

Délelőtt sza­bad­idő, majd félnapos kirán­dulás Larnacába. Útközben megál­lunk Kiti faluban, ahol a helyi temp­lomban megné­zünk egy VI. századi bizánci moza­ikot, amit Cipruson a leg­szebb moza­iknak tartanak. Követ­kező megál­lónk a Hala Sultan tekke: a Larnaca köze­lében talál­ható mecset az iszlám világ leg­je­len­tő­sebb za­rán­dokhelyei közé tartozik. 
To­vább­uta­zás a Sós-tó mentén Larnacába. A város fő ne­ve­zetes­sé­ge a látvá­nyos Szt. Lázár-temp­lom. A legenda szerint Lázár, miután Jézus feltá­masz­totta, Ciprus szige­tére hajó­zott, püspökké válasz­tották és itt is temették el. A temp­lom és a Szt. Lázár ereklyék meg­te­kin­té­se után sza­bad­idő.
Kora este transzfer a larnacai repülő­térre, haza­uta­zás Buda­pest­re.

Figyelem: A napok sorrendje fel­cse­ré­lőd­het.


További információk:


Egyéb hasznos szolgáltatások:


Szállodáknak: