Csillagtúra az Isztrián


Opatija
Utazás áttekintő:

Ország:   Horvátország, Szlovénia
Város:   Bale, Motovun, Opatija, Piran, Porec, Portoroz, Pula, Rijeka, Rovinj, Zagrab

Ellátás:   félpanzió
Szálláshely:   3*
Utazás:   autóbusszal
Típus:   körutazás
Indulás helye:   Budapest


Kapcsolódó anyagok:

Időpontok és árak

Indulás
Időtartam
Ár  
Teljes ár  

Ft / főFt / fő


Ha tetszik az utazás telefonáljon most!

Központi ügyfélszolgálati telefonjaink az utazási irodákhoz: 06 40 180 270, 06 1 881 7400
- vagy hívhatja az irodáinkat közvetlenül az
ITT található számokon!

Ha további információra van szüksége
- írja meg kérdését vagy
- küldjön on-line foglalást érdeklődése nyomatékosítására!

Részletes programleírásELŐFOGLALÁSI IDŐKSZAK: 2017. FEBRUÁR 13 – 2017. MÁRCIUS 14.

A 2017. évi meghirdetett programokra előfoglalási kedvezmény adható. Előleg fizetése esetén 5%, teljes összeg - egyösszegű – befizetése esetén 6%, melyek a részvételi díjból, félpanziós felárból és az egyágyas felárból adhatóak.

 

Az Isztriai-félszigeten két ország osztozik. A déli és középső részek Horvát­or­szághoz tartoznak, míg a félszi­get északi része a tulaj­don­kép­peni szlovén tenger­partot jelenti. A két szláv népen kívül sokfelé talál­ko­zunk az olasz kultúra nyoma­ival, hiszen az Isztria év­szá­za­do­kon keresztül a Velencei Köztár­saság része volt, illetve a két világ­há­ború között is Olasz­or­szághoz tarto­zott. A ten­ger­par­ti váro­sokban az olasz­aj­kúak voltak több­ségben, ez a magya­rá­zata az olaszos óváro­soknak, a velen­cei Szent Márk-bazilika Campanilé­jére emlé­kez­tető harang­tor­nyoknak. Az utazás során utasa­inknak igyek­szünk megmu­tatni Belső-Isztria kevéssé ismert, ugyan­akkor nagyon han­gu­la­tos tájait, tele­pü­lé­seit is, ahol viszont inkább a szláv kul­túra emlé­keivel találkozhatunk.

1. nap: Zágráb, Rijeka (Fiume)

Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Letenye – Varasd út­vo­na­lon Zágrábba. Is­mer­ke­dés Horvát­ország fővá­ro­sával: a ka­ted­rá­lis (magyar vonat­ko­zású emlé­kekkel), Jelasics tér, Szent Márk-temp­lom stb. To­vább­uta­zás Rijeka váro­sába. Rijeka Horvát­ország leg­na­gyobb kikö­tője, ten­ger­par­ti kapuja. Az egykori soknem­ze­ti­ségű város 100 évvel ezelőtt még Magyar­or­szághoz tarto­zott, akkor élte egyik virág­korát. Is­mer­ke­dés a várossal, sza­bad­idő, majd utazás a poreči szállodába (4 éj).

2. nap: Pula, Brioni-szigetek

Délelőtt vá­ros­né­zés Pulában, az Isztriai-félsziget leg­na­gyobb váro­sában. Pula volt valaha az Osztrák-Magyar Monar­chia leg­na­gyobb hadi­ki­kö­tője. Az óvárosban több római kori műemlék talál­ható, melyek közül kiemel­kedik a kiváló álla­potban megma­radt amfite­átrum. A vá­ros­né­zés után rövid sza­bad­idő Pulában, majd a kö­vet­ke­ző lehe­tő­ségekből választ­hatnak utasa­ink: to­váb­bi szabad program a városban vagy: 
Fakultatív program: Brioni-szigetek
A 14 szigetből álló szigetcso­portot az 1980-as évekig turisták nem láto­gat­hatták, hiszen Jugosz­lávia elnö­kének, Titónak itt volt a magán­rezidenciája. 
Utazás autó­busszal egy han­gu­la­tos halász­falu, Faľana kikö­tőjébe. Átkelés a közeli Nagy-Brioni szigetre, ahol egy kb. 4 órás prog­ramon veszünk részt. Elő­ször egy kisvo­nattal utazunk körbe, közben gyönyör­ködünk a sziget pompás medi­terrán és egzotikus növény­ze­tében. Meg­néz­zük a mini szafari-parkot, a római és bizánci kori marad­vá­nyokat, a Szent Germana-temp­lomot (horvát kö­zép­ko­ri műkin­csek máso­latai), a Termé­szet­tu­do­mányi Múze­umot és a Tito életé­vel kapcso­latos fény­kép­kiál­lítást. A program végén még egy sétát teszünk az egykori kőbá­nyához, az 1600 éves olaj­fához és a híres pínea­fenyő fasorhoz. 
A fakultatív program ára: 7.900 Ft (14 éves korig: 4.500 Ft). Az ár tartal­mazza az autó­buszos transz­fert, a hajózást, a kisvo­na­tozást, a szükséges belé­pő­dí­ja­kat és a helyi idegen­ve­zető költ­ségeit (ga­ran­tált indulás).

3. nap: Bale, Rovinj, Dvigrad, Limski-fjord, Poreč

Kora délelőtt séta egy kö­zép­kor­ból itt felejtett tele­pü­lésen, Baléban. Rovinj a kö­vet­ke­ző állomás. A félszi­getre épült siká­toros kö­zép­ko­ri óváros a leg­szebbek közé tartozik Horvát­or­szágban. Lehe­tőség felmenni a félsziget leg­ma­ga­sabb pontján álló Szent Euphémia-temp­lom harang­tornyába (meseszép körpano­ráma). 
Ezt követően Dvigrad romvárosát nézzük meg. A kö­zép­ko­ri város­fa­lakkal körül­vett tele­pülés 1630 körül egy pestis­jár­vány miatt elnép­te­le­nedett, mára a látvá­nyos romok maradtak meg. Az egykori Szent Zsófia-temp­lom falai még ma is magasan állnak, az ódon házak egy részét azonban már benőtte az erdő.

Útban Poreč felé pihenő a Limski-fjordnál. 9 km mélyen nyúlik a száraz­föld belse­jébe ez a hegyekkel sze­gé­lye­zett, keskeny tenger­öböl, amelyet formája miatt fjordnak szoktak nevezni. 
A nap utolsó programja Poreč városa. Az óváros leg­na­gyobb kincse a bizánci korból származó Euphrasius-bazilika a csodá­latos mozaik­jaival (UNESCO vi­lág­örök­ség).

4. nap: Szlovén-Adria (Portoroľ, Piran, Koper, Hrastovlje)

Pihenés a szál­lo­dá­ban (illetve a közeli ten­ger­parton).
Fakultatív program: Kirándulás az Isztriai-félsziget északi részén fekvő szlovén tenger­partra. Elő­ször séta a híres üdü­lő­vá­rosban, Portoroľban, majd vá­ros­né­zés egy elbű­völő, ódon hangu­latú kis­vá­rosban, Piranban, mely egy keskeny félszi­geten fekszik.
Ezután is­mer­ke­dés a szlovén tenger­part fővá­ro­sával, Koperrel. A medi­terrán hangu­latú óvárosban sok szép palota talál­ható. A főtér a város első­számú látni­va­lója, az itt álló szé­kes­egy­ház harang­tor­nyából páratlan kilátás nyílik. 
Szlovéniai kirándulásunkat Hrastovljében zárjuk. Ez egy kis falu az Isztriai-félsziget belse­jében. Az ősi erőd­temp­lomot láto­gatjuk meg, melynek hajóját és szenté­lyét nagyon értékes kö­zép­ko­ri freskók díszítik.
A fakultatív program ára: 5.700 Ft + eset­le­ges belé­pődíjak (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Belső-Isztria (Motovun, Hum), Opatija (Abbázia)

Délelőtt Isztria tengerparttól távolabb eső terü­le­teinek felfe­de­zé­sére indu­lunk. Elő­ször a legtipi­ku­sabb belső-isztriai tele­pülést, Motovunt nézzük meg. A hegy­te­tőre épült kö­zép­ko­ri óvárosba helyi busszal megyünk fel. Közös séta a macs­ka­kö­ves utcákon. A város­fa­lakról pazar kilátás nyílik a környező isztriai tájra. 
To­vább­uta­zás a Mirna folyó szép völgyében Buzet (egy másik akro­polisz jellegű tele­pülés) mellett elha­ladva Hum város­kába. Hum állí­tólag a világ legki­sebb városa. Körülbelül 20-an lakják, de kö­zép­ko­ri város­falak veszik körül, az erődí­tett város­kapun belépve egy-két ódon hangu­latú utcácskán, terecskén sétál­hatunk. 
A kora délutáni órákban vissza­térünk a tenger­partra, és Opatija meglá­to­ga­tásával búcsúzunk az Isztri­ától. Opatija a XIX. század végén az Osztrák-Magyar Monar­chia egyik leg­je­len­tő­sebb fürdő­vá­rosa volt, akkor épültek az előkelő szállo­dái. Opatija vará­zsát a szép szállo­dákon és villákon kívül a pálmafás sétányok és han­gu­la­tos parkok adják. Az opatijai séta után haza­uta­zás a Zágráb – Letenye – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok – Székesfe­hér­vár – Budapest út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitvatartások függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.


További információk:


Egyéb hasznos szolgáltatások:


Szállodáknak: