JAMAICA, A NAPFÉNY SZIGETE


Jamaika
Utazás áttekintő:

Ország:   Jamaika
Város:   Kingston, Ocho Rios

Ellátás:   félpanzió
Szálláshely:   3*
Utazás:   repülővel
Típus:   körutazás
Indulás helye:   Budapest


Kapcsolódó anyagok:

Időpontok és árak

Indulás
Időtartam
Ár  
Teljes ár  

Ft / főFt / fő


Ha tetszik az utazás telefonáljon most!

Központi ügyfélszolgálati telefonjaink az utazási irodákhoz: 06 40 180 270, 06 1 881 7400
- vagy hívhatja az irodáinkat közvetlenül az
ITT található számokon!

Ha további információra van szüksége
- írja meg kérdését vagy
- küldjön on-line foglalást érdeklődése nyomatékosítására!

Részletes programleírásMindazon utasaink, akik erre az útra jelentkeznek, és 2017. október 12-ig jelentkeznek, és befizetik az előleget, 5% kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból, a félpanziós felárból és az esetleges egyágyas felárból. Teljes összeg – egyösszegű – befizetése esetén az előfoglalási kedvezmény 6%!

Jamaica, a Karib-tenger harmadik leg­na­gyobb szigete már Kolum­buszt is elva­rá­zsolta. Amikor 1494-ben kikö­tött itt a második útján, azt írta a napló­jába, hogy ez a világ leg­szebb szigete. A mai utazókat is elbű­völik a szép tenger­öblök, a zúgó víze­sések, a szub­tró­pusi vege­táció, a válto­zatos hegy­vi­dékek és nem utolsó­sorban a barát­ságos, vendég­sze­rető emberek.
A lakosság nagy része fekete bőrű, az egykori afrikai rabszol­gák leszár­ma­zot­tai ők, de sokan az elmúlt évszá­zadok során keve­redtek az európai hódí­tókkal, illetve a Kínából és Indiából bete­le­pü­lőkkel. Ebből a sokszí­nű­ségből jött létre egy nagyon izgalmas, Jamaicára jellemző kultúra, ahol az emberek már nem feke­tének, fehérnek vagy éppen ázsi­ainak vallják magukat, hanem jamai­cai­nak.

Program: 

1. nap:
Elutazás Ferihegyről a délutáni órákban London Heathrow repülő­terére a British Airways közvetlen jára­tával, transzfer a szállo­dába, mely London Gatwick repülő­tere mellett talál­ható (1 éj).
Megjegyzés: A Buda­pest­re is közlekedő légi­tár­sa­ságok közül csak a British Airways repül Jamaicára, így velük lehet a legked­ve­zőbb felté­te­lekkel, és egyszeri (londoni) át­szál­lás­sal eljutni oda. Mivel azonban a reggeli Budapest – London járattal nem lehet bizton­sá­gosan elérni a jamaicai járatot, ezért inkább már az előző este elre­pü­lünk az angol fő­vá­ros­ba.

2. nap: Ocho Rios
A déli órákban elutazás London Gatwick repülőteréről közvetlen járattal Jamaica főváro­sába, Kingstonba. Érkezés a délutáni órákban (helyi idő szerint), majd utazás autó­busszal egy karib-tengeri üdü­lő­vá­rosba, Ocho Riosba, a szállodai szobák elfog­lalása (7 éj). Ez a város központi fekvése révén az ország külön­böző részeibe induló kirán­du­lások ideális kiindulópontja.

3. nap: Sun Valley ültetvény, Shaw Park botanikus kert
Félnapos kirándulás. Elő­ször egy működő ültet­vényre utazunk Ocho Rios kör­nyé­kén. A helyi vezetők szám­ta­lan trópusi növényt, gyümölcs­fát megmu­tatnak, az egzo­tikus gyümölcsök jó részét meg is lehet kóstolni. Italként frissen facsart gyümölcs­le­veket kínálnak.
Ezt követően a Shaw Park bota­nikus kertbe láto­gatunk, mely 300 méter magasan talál­ható, egy Ocho Rios melletti hegyen. A gyönyörű vege­táción kívül (közel 600-féle virág) van egy szép vízesés is a parkban, de nagy élmény lesz a part­vi­dékre nyíló pano­ráma is.

4. nap: Ocho Rios / YS vízesések, Bamboo Avenue, Black River (Fekete-follyó) szafari
Pihenés, strandolás Ocho Riosban.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás a főbb üdülő­he­lyektől távol eső Délnyugat-Jamaicába, ahol 3 érdekes lát­ni­va­lót keresünk fel. Számít­sanak rá, hogy az utak erre­felé keske­nyek, néha kanyar­gósak és elég rossz minő­sé­gűek. A nap során össze­sen 7-8 órát töltünk az autó­buszon.
Elő­ször Jamaica egyik leglát­vá­nyo­sabb termé­szeti csodá­jához, a YS víze­sésekhez utazunk. A dzsungelben talál­ható 7 lépcsős vízesés termé­szetes meden­céiben akár fürödni is lehet. 
Ezt követően fotó­szünet a Bamboo Avenue-nál (Bambusz sugárút). Ez egy 4 kilo­méter hosszú útsza­kasz, ahol kétol­dalt olyan óriási bambusz­nádak nőnek, hogy több helyen az út felett összeérnek.
A kora délutáni ebédet köve­tően egy séta­ha­jó­zás követ­kezik a Fekete-folyón, talán innen figyel­hető meg a legjobban Jamaica élővi­lága. A sűrű mangrovék között vezető hajó­ki­rán­du­láson való­szí­nű­leg látni fogunk kócsa­gokat, gémeket, peli­kánokat, halász­sasokat és még sokféle más madarat, de a leg­na­gyobb látvá­nyosság a krokodil lesz.
A fakultatív program ára: 27.900 Ft (ebéddel).

5. nap: Fern Gully, Ocho Rios, Dunn folyó vízesései
Félnapos ba­ran­go­lás Ocho Riosban és kör­nyé­kén. Az első programunk a Fern Gully, egy 5 kilo­méter hosszú útsza­kasz, ahol kétol­dalt olyan sűrűn nőnek a külön­böző páfrány­félék, hogy az embernek az az érzése, mintha alagútban menne (fotó­szünet). 
Ezt követően sza­bad­idő Ocho Rios kézműves piacán, majd Jamaica legnép­sze­rűbb turisz­tikai attrak­ciója követ­kezik, a Dunn's River Falls (Dunn folyó víze­sései). A hely kü­lön­le­ges­ségét a gyönyörű környe­zeten kívül az adja, hogy a vízesés mentén, a folyó medrében lehe­tő­ség van gyalog (néha mászva) felmenni a vízesés felső részéhez (ter­mé­sze­te­sen fürdő­ru­hában; vízi cipő a hely­színen is vásá­rolható). Ez a kis túra a kevésbé spor­tosak számára is bevál­lal­ható, de időseb­beknek kevésbé ajánlott. Aki nem akar bemenni a vízbe, annak is nagy élmény fotózni a vízben hala­dókat a vízesés mentén kiépített ösvényről.

6. nap: Ocho Rios / Port Antonio, Kék Lagúna, Francia-öböl, Rio Grande tutajozás
Pihenés, strandolás Ocho Riosban.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás a Karib-tenger partjai mentén Jamaica észak­keleti ré­szé­be. Is­mer­ke­dés Port Antonióval, Kelet-Jamaica leg­je­len­tő­sebb tele­pü­lé­sével, séta az Errol Flyn jacht­ki­kö­tőben. Ezután fotó­szünet a Kék Lagúnánál, majd pihenés és ebéd az elbű­vö­lően szép, fehér homokos Francia-öbölben (Frenchman's Cove).
A délutáni tutajozás egy őserdei folyón (a Rio Grandén) a nap fény­pont­ját jelenti. A kétszemélyes, bambuszból készült, kényelmes tutajokat egy-egy helyi vezető egy hosszú rúddal, állva kormányozza. A kris­tály­tisz­ta víz, a szép tájak, a dús növényzet, a háborítatlan környezet elvarázsolják a turistákat. Igény esetén fürdésre is van lehe­tő­ség.
A fakultatív program ára: 42.300 Ft (ebéddel).

7. nap: Ocho Rios / libegőzás az őserdő felett
Pihenés, strandolás Ocho Riosban.
Fakultatív program: Félnapos kirándulás. Délelőtt az Ocho Rios melletti Mystic-hegy lábához utazunk, ahonnan libe­gővel megyünk fel a csúcsra. Egészen kü­lön­le­ges élmény a libe­gőről (felülről) tanul­má­nyozni a szub­tró­pusi őserdőt. A hegy­tetőn van egy szép park, egy kiváló szuve­nírbolt, egy pano­ráma étterem, egy kilá­tó­pont, egy úszó­me­den­ce csúszdával és egy bobpálya. 
A fakultatív program ára: 21.000 Ft.

8. nap: Ocho Rios / Hampden Rumgyár, Greenwood kúria, Falmouth
Pihenés, strandolás Ocho Riosban.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás a Karib-tenger partjai mentén Jamaica észak­nyu­gati ré­szé­be. Elő­ször a Hampden Rum­gyárba láto­ga­tunk el, ahol megis­mer­ke­dünk a jamaicai rum készí­té­sének több száz éves hagyo­má­nyos módsze­reivel. Termé­sze­te­sen kóstoló és egy kis étkezés is tartozik a programhoz.
Ezt követően a több mint 200 évvel ezelőtt épült Greenwood kúriát nézzük meg. Az épít­tető Jamaica egyik leggaz­da­gabb embere volt, hatalmas ültet­vé­nyein több mint 2000 rab­szolga dolgo­zott. A házban lévő régi­ségek gyűjte­mé­nyét Jamaica egyik legjobb múze­umának tartják.
Délután Falmouth városkába utazunk, ahol sok szép épület megma­radt a gyarmati kor­szakból, a várost az UNESCO vi­lág­örök­ségi listára is jelölték. A vá­ros­né­zés után rövid szabad program, majd vissza­uta­zás a szállodába.
A fakultatív program ára: 37.500 Ft.

9. nap: Kingston, Port Royal
Búcsú Ocho Riostól, utazás Jamaica főváro­sába, Kingstonba, mely egy hatalmas tenger­öböl és a Kék-hegység között terül el. Is­mer­ke­dés a várossal: a belváros tör­té­nel­mi épüle­tei, a Nemzeti Hősök Parkja, az Eman­cipáció Parkja, az újváros modern épületei, a Bob Marley Múzeum stb.
A vá­ros­né­zést követően Port Royalba utazunk, mely a Kingstoni-öblöt lezáró félszi­get csücs­kében terül el. Ez a kis tele­pülés valaha az „Újvilág” egyik leggaz­da­gabb városa volt, egy igazi kalóz­fé­szek, később pedig 200 éven keresztül az angol hadi­ten­ge­részet központja a karibi térségben. Láto­gatás a Károly-erődben, melynek múze­umában azt is elme­sélik, hogy miért van az egykori város kéthar­mada a tenger mélyén.
Az esti órákban elutazás a British Airways közvetlen járatával Londonba.

10. nap: London
Érkezés London Gatwick repülőterére a délelőtti órákban (helyi idő szerint). Mivel a British Airways bu­da­pesti járatai London Heathrow repülő­te­réről indulnak, és a legkö­ze­lebbi bizton­sá­gosan elérhető csatla­kozás a késő délu­táni órákban indul, ezért utasa­inknak a közbenső időben egy kis autó­buszos vá­ros­né­zést és egy sétát bizto­sí­tunk az angol fő­vá­ros­ban. 
Érkezés Ferihegyre az esti órákban.


További információk:


Egyéb hasznos szolgáltatások:


Szállodáknak: