USA - Keleti-part I. - Boston, New York, Philadelphia, Washington


New York
Utazás áttekintő:

Ország:   Amerikai Egyesült Államok
Város:   New York, Niagara, Philadelphia, Washington

Ellátás:   reggeli
Szálláshely:   3*
Utazás:   repülővel
Típus:   körutazás
Indulás helye:   Budapest


Kapcsolódó anyagok:

Időpontok és árak

Indulás
Időtartam
Ár  
Teljes ár  

Ft / főFt / fő


Ha tetszik az utazás telefonáljon most!

Központi ügyfélszolgálati telefonjaink az utazási irodákhoz: 06 40 180 270, 06 1 881 7400
- vagy hívhatja az irodáinkat közvetlenül az
ITT található számokon!

Ha további információra van szüksége
- írja meg kérdését vagy
- küldjön on-line foglalást érdeklődése nyomatékosítására!

Részletes programleírásNéhány éve a népszerű „USA – Keleti-Part” kör­uta­zá­sunkat egy rövidebb változatban is in­dít­juk. A római eggyel jelzett csoportok nem men­nek el a Niagarához, csak a Keleti-Part nagy­vá­rosait járják be. Ennek egyrészt azért van jelen­tő­sége, mert így kevesebb, mint feleannyi km-t kell utazni autó­busszal, másrészt a Niagara benne van mind­két kanadai programunkban is.

1. nap: Boston

Elutazás Bu­da­pest­ről egy európai át­szál­lás­sal Bos­tonba. Szállás Boston kör­nyé­kén (2 éj).

2. nap: Boston, Plymouth

Vá­ros­né­zés Bostonban, az Egyesült Államok egyik leg­szebb váro­sában. Az amerikai nagyvárosok közül talán Boston emlékeztet legjobban az angol váro­sok­ra. Joggal szokták az amerikai függetlenség böl­cső­jének is nevezni, a városközpont jó pár tör­té­nel­mi épülete emlékeztet a függetlenségi háború idő­sza­kára.
Délután szabad program Bostonban, vagy:
Fakultatív program: Félnapos kirándulás a bájos Plymouth városkába, is­mer­ke­dés Amerika törté­nel­mének kezdeteivel. Itt kötött ki 1620-ban az első angol telepeseket szállító hajó, a Mayflower. A város mellett talál­ható Plimoth Plantation skan­zen­együttes nagy­szerű képet ad a korszak viszo­nyai­ról, be­mu­tat­va a korai telepesek és az indi­ánok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonst­ruált faluban kora­beli ruhákba öltözött em­be­rek élik (játsszák) az egy­kori lakosok minden­nap­jait.
A fakultatív program ára: 12.200 Ft (belépődíjjal) – ga­ran­tált indulás. A fakultatív programot azon uta­sainknak ajánljuk, akik szeretik a történelmet.

3. nap: Newport, New Haven

Délelőtt utazás egy han­gu­la­tos ten­ger­par­ti üdü­lő­vá­rosba, Newportba, mely tele van szebbnél szebb XIX. század végi kastélyokkal. Közülük a leghíresebb a „The Breakers”, egy pazarul berendezett, 70 szobás, neoreneszánsz stílusú kastély, melyet a magyar kötődésű Vanderbilt család építtetett. A kastély meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás New York felé. Útközben New Havenben is­mer­ke­dés a világhírű Yale Egyetem tör­té­nel­mi épületeivel. Itt tanult többek között mindkét Bush és Clinton elnök is. Szállás New York kör­nyé­kén (2 éj).

4. nap: New York

Egész napos vá­ros­né­zés a szuperlatívuszok váro­sában (Battery Park, Ground Zero, One World Trade Center, Wall Street, Brooklyn-híd stb.). A vá­ros­né­zés fény­pont­ját jelenti majd egyrészt a pano­ráma az Empire State Building 86. emeletéről, másrészt a hajó­ki­rán­du­lás a Szabadság-szigethez, ahol a város jelképe, a mo­nu­men­tá­lis Szabadság-szobor áll.

5. nap: New York

A vá­ros­né­zés folytatása New Yorkban (Soho, China­town, Times Square, Central Park stb.), majd szabad program. Lehetőség a Central Parkban talál­ható Metropolitan Múzeum meg­te­kin­té­sé­re (a világ egyik leggaz­dagabb múzeuma), illetve to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek felkeresésére.
A késő délutáni órákban to­vább­uta­zás délnyugati irányba, szállás Philadelphia kör­nyé­kén (1 éj).

6. nap: Philadelphia, Baltimore

Délelőtt vá­ros­né­zés Amerika egyik leg­fon­to­sabb tör­té­nel­mi váro­sában, Philadelphiában. Itt talál­ható az Independence Hall (Függetlenség Csarnoka), ahol 1776-ban aláírták a Függetlenségi Nyilatkozatot és megfogalmazták az Egyesült Államok alkotmányát is néhány évvel később (UNESCO vi­lág­örök­ség). Dél­után to­vább­uta­zás a Washington melletti szállo­dába (2 éj). Útközben is­mer­ke­dés Baltimore modern váro­sá­val, séta a han­gu­la­tos kikötőben.

7. nap: Washington DC

Egész napos vá­ros­né­zés az Egyesült Államok gyö­nyö­rű főváro­sában: Fehér Ház, Capitolium, Lin­coln-emlékmű, Vietnámi Veteránok emlékműve, Arling­ton Nemzeti Temető stb. Délután lehe­tő­ség múze­um­lá­to­ga­tásra, pl. a világhírű Nemzeti Légi és Űrha­jó­zási Múzeumban (Amerika egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb mú­ze­uma).

8. nap: Mount Vernon

Délelőtt kirándulás a Potomac folyó partján talál­ható Mount Vernonba. A XVII. század végétől ez volt a Washington család birtoka, az első amerikai elnök, George Washington is itt töltötte élete leg­na­gyobb részét. A neoklasszikus stílusban épült kúriában (Ame­rika egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb épülete) érdekes kiállítás mutatja be az egykori elnök életét és mun­kás­ságát. A ház körül elterülő birtokon tett séta közben lehe­tő­ség nyílik betekinteni a gazdasági épü­le­tekbe, a rabszolgák, a kiszolgáló személyzet lak­ré­szeibe, illetve ellátogatni az elnök és felesége sír­já­hoz is.
Ezután transzfer a washingtoni repülőtérre, elutazás egy európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

9. nap:

Érkezés Buda­pest­re a menetrend függ­vé­nyé­ben.


További információk:


Egyéb hasznos szolgáltatások:


Szállodáknak: